Ads Top

Đậu dải mắt đen California


Đậu dải mắt đen California

California Blackeye
Vigna unguiculata,VIG00107
Họ
Đậu
70 days. An old standard variety; vigorous, high-yielding vines. Thomas Jefferson grew Blackeye Peas in the 1770’s. Originating in Africa, cowpeas are easy to grow and are very popular in the South. A very ancient crop.

Chi
Đậu dải
Giống
Vigna unguiculata
VIG00107
Trưởng thành
70 ngày
Hạt
460 hạt - 100gr
Giống đậu truyền thống tiêu chuẩn, mạnh mẽ, thu hoặch cao do Thomas Jefferson trồng từ thế kỷ 17, xuất xứ từ châu Phi ngày nay giống này được trồng rất phổ biến ở California

Không có nhận xét nào:

Đọc Thêm

Được tạo bởi Blogger.